Рудь М.О.

PDF Печать E-mail

Рудь Микола Олексійович

 

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 7.05.1958 р. на Полтавщині.

Закінчив у 1980 р. історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка , аспірантуру – в 1984 р. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Генезис і соціально-економічний розвиток міст полабсько-прибалтійських слов’ян у X-XIIст.».

З 1984 р. працює в університеті: у 1984 – 1990 р.р. – асистент, з 1990 р. – доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Історик-медієвіст. Досліджує історію полабсько-прибалтійських слов’ян доби раннього середньовіччя та історію медієвістики у Київському університеті. Читає лекційний курс  з історії середніх віків, спецкурси: «Культура країн Західної Європи у середні віки», «Етно-демографічні процеси у країнах Західної Європи у середні віки». Має понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Вибрані публікації

 

1.      Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія: навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2005. – 653 с.

2.      До 1000-річчя повстання полабсько-прибалтійських слов’ян проти германських загарбників // Український історичний журнал. – 1983. - № 6. – С. 125-127.

3.    К вопросу о генезисе и начальном этапе развития городов у полабско-прибалтийских славян // Депонировано в ИНИОН АН СССР 12 августа 1983 года, № 13876.

4.      Питання соціально-економічного розвитку полабсько-прибалтійських слов’ян у сучасній історіографії НДР // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1985. – Вип.32. – С.113-120.

5.      Закономерности и типологические особенности развития городов полабско-прибалтийских славян в раннее средневековье // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. Тезисы доклада. – Москва, 1985. – С.21-23.

6.      Міста полабсько-прибалтійських слов’ян у ранньому середньовіччі (Тези доповіді) // Вісник Київського університету. Історичні науки. – К., 1985. – Вип. 27. – С.95-96.

7.      Джерелознавчі праці з історії визвольної війни українського народу// Український історичний журнал. – 1986. - № 10. – С.155-156.

8.      Узловые вопросы полабо-прибалтийских славян в советской историографии // Актуальные проблемы исторических наук. – Киев, 1986. – Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 27489 от 28.11.1986. – 0,4 п.л.

9.      Возникновение ранних городских поселений у полабско-прибалтийских славян // XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов 27-29 января 1988 г. Тезисы докладов и сообщений. – Минск, 1988. – С.136-137.

10.  Участие городов полабско-прибалтийских славян в формировании торговли  в бассейне Балтийского моря в XI– XIIвв. // Актуальные проблемы исторических наук. – Киев, 1988. – Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 36179 от 29.11.1988. – 0,4 п.л.

11.  До питання про генезис міст у полабсько-прибалтійських слов’ян в епоху раннього середньовіччя // Вісник Київського університету. Історичні науки. – К., 1990. – Вип.32. – С.70-76.

12.  Про розвиток язичницької релігії та її роль у полабослов’янському суспільстві X– XIIст. // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1990. – Вип. 42. – С.10-16.

13.  Города Западного Поморья как политические центры в X– XIIвв. // Поморські слов’яни. Тези конференції до 120-річчя з дня народження М.В.Бречкевича. 25-26 жовтня 1990 р.- Тернопіль, 1990. – С.14-17.

14.  Социально-политические отношения городов Западного Поморья в XIIв. // Исторические науки сегодня. – Киев, 1990. – Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 41208 от 5.03.1990. – 0,5 п.л.

15.  Про стан сільського господарства у полабсько-прибалтійських слов’ян у VIII– XII століттях // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки, 1991. – Вип. 1 – С.24-29.

16.  Ремесло у полабсько-прибалтійських слов’ян у IX– XIIст. // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – К., 1991. – Вип.4. – С.18-22.

17.  Особливості соціально-політичного розвитку міст Західного Помор’я в X– XII ст. // Шляхи розвитку слов’янських народів. Актуальні проблеми історії. – К., 1992. – Вип. 2-3. – С.45-54.

18.  З історії славістики в Київському університеті: М.В.Бречкевич (1870 – 1963) // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1995. – Вип.33. – С.41-48.

19.  Олександр Котляревський та його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов’ян // Славістичні студії. Т. 1. Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів 14-16 травня 1996). – Львів, 1997. – С.27-32.

20.  Славістична школа Київського університету: О.О.Котляревський (1837 – 1881) // Вісник Київського університету. Історія. – К.. 1997. – Вип.. 36. – С.22-33.

21.  Професор Університету св. Володимира Ф.Я. Фортинський (1846 - 1902) і його праці з історії слов’яно-німецьких відносин у середні віки // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1998. – Вип.. 38. – С.18 – 24.

22.  Торгівля у полабсько-прибалтійських слов’ян у XI– XII ст. // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1998. – Вип. 39. – С. 8-15.

23.  Полабо-слов’янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х років XIXст. // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1999. – Вип. 41. – С.58-60.

24.  Містотворчий процес на Західному Помор’ї  в XI– XIIст. та його особливості // Вісник Київського університету. Історія. – К. 2001. – Вип. 53. – С.24-28.

25.  Германські наративні джерела VIII– XIIст.. та їх роль у реконструкції історичного минулого полабсько-прибалтійських слов’ян // Вісник Київського університету. Історія. – К., 2002. – Вип.59-60. – С.61 – 64.

26.  Баналітет. Васалітет. Ієрархія феодальна. Імунітет. Континуїтет. Латифундії. Лен. Община – Марка. Феод. // Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002. – С.28-29, 45, 152, 156, 210, 224, 225, 272, 386.

27.  Полабські слов’яни і німці наприкінці Xст. //  Етнічна історія народів Європи. – К., 2003. – Вип.15. – С.67 - 71.

28.  Полабо-слов’янська проблематика у вітчизняній історіографії другої половини XIXст. // Вісник Київського славістичного університету. – К., 2003. - № 15. – С.163-172.

29.  Людина, вчений, педагог (до 95-річчя від дня народження Валентини Маркіної) // Українознавство. Календар-щорічник. 2005. – Київ, 2004. – С.200 – 202.

30.  В.О.Маркіна (1910 – 1990) та її внесок у розвиток української медієвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 82-84. – С.48 – 49.

31.  Рання праця Михайла Грушевського з джерелознавства полабсько-прибалтійських слов’ян // Київська старовина. – К., 2007. - № 5 (377). – С. 3 – 37.

32.  Феодалізм та його місце в історії // Університет. – К., 2007. - № 4 (18). – С. 30 – 35.

33.  Внесок Л.С. Чіколіні у дослідження суспільної думки ранньомодерної Італії // Університет. – К., 2009. - № 2 (28). – С. 11 – 17.

34.  Заселення слов’янами території Полаб’я та їх етнокультурний розвиток у VI– VIIIст. // Історичний журнал. – 2010. - № 1 – 3. – С. 154 – 161.

35. Рудь М.О. Етно-політичні процеси на Полаб’ї у VI – VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – Вип. 106. – 2011. – С. 48-51.

36. Рудь М.О. Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V – Х ст. // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 34. – К., 2011. – С. 29-36.