Захист дисертації

16 грудня 2019 року о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації (07.00.02 - "всесвітня історія") на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук випускниці кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Аліни Грегуль.

Тема дисертації - "Мітрідат VІ Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби середньовіччя і раннього нового часу". Науковий керівник доктор історичних наук, професор Віктор Ставнюк.

У захисті взяли участь офіційні опоненти доктор історичних наук, професор Олег Петречко, кандидат історичних наук Оксана Ручинська. Члени спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення щодо присудження Аліні Грегуль наукового ступеня кандидата історичних наук.

Кафедра щиро вітає п. Аліну із захистом дисертації і присвоєнням наукового звання, та бажає нових наукових досягнень і звершень

 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського у березні 2020 року проводять Міжнародну наукову конференцію Київ серед сакральних міст світу

 

Основні напрями роботи:

 

 1. Феномен святості та сакральних міст.
 2. Київ як сакральне місто.
 3. Святині та святі місця Києва.
 4. Місто в системі сакральної географії –  світовий досвід.

 

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка відбудеться у березні 2020 р. на базі Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, ауд. 318).

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи, контактний телефон та електронну адресу, а також короткі тези виступу (близько 500 знаків)) потрібно надсилати до 1 лютого 2020 р. на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей.

Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний внесок – 200 грн. сплачується під час реєстрації. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. До друку приймаються статті обсягом до 1 др. арк. українською або англійською мовою. До статті слід додати назву, ім’я автора та розширену анотацію (близько 500 друкованих знаків) англійською мовою (у випадку, коли стаття написана українською) або українською (якщо стаття написана англійською мовою). Посилання автоматичні, внизу сторінки.

Зразок оформлення посилань:

На статтю:

- A. Poppe, The Building of the Church of St. Sophia in Kiev, Journal of Medieval History, vol. 7, no. 1 (1981), p. 25.

- Ю. Завгородній, Духовне первородство Києва: до витоків сакрального статусу української столиці, Практична філософія 2 (2002), с. 125–142.

- С. Кримський, Під сигнатурою Софії, Філософська і соціологічна думка 5–6 (1995), с. 235–243.

- C. Аверинцев, До зясування смислу напису над конхою центральної абсиди Софії Київської [в:] С. Аверинцев, Софія-Логос. Словник, 2‑е вид., К. (Дух і Літера), 2004, с. 300.

На книгу:

- J. Canning, A History of Medieval Political Thought. 300–1450 London and New York, 2003, pp. 241–242.

- В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок, Давньоруські любомудри, К. (Вид. дім. “КМ Академія”), 2004 c. 27–28.

Ілюстрації подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Кінцевий термін подачі матеріалів до збірника – 1 жовтня 2020 р.

З усіма питаннями, щодо організації конференції, можна звертатися до членів організаційного комітету: Дмитра Гордієнка (тел.: +38(067) 6058863), Олександра Киричка (тел.: +38(067) 4186810), Юрія Завгороднього (тел.: +38(096) 2192056).

Православна Церква України

Інститут церковної історії

Київська православна богословська академія

Міністерство культури України

Національний заповідник «Софія Київська»

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

 

31 січня 2020 року проводять наукову конференцію «Київ – Константинополь: до витоків Українського Православ’я»

 

Основні напрями роботи:

 • Місія першопокликаного апостола Андрія у візантійській та українській культурі
 • Константинополь в українській традиції
 • Константинопольський Патріархат і Україна
 • Візантійська місія на землях України
 • Візантія і становлення державності Руси-України
 • Схід – Захід, Північ – Південь в історії України та української культури
 • Падіння Константинополя в історії Європи та України.
 • Візантійський спадок в українській духовній культурі
 • Свята гора Афон та Україна.

Робочі мови: українська, грецька, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 31 січня 2020 р. в Національному заповіднику «Софія Київська» (01001 Київ, вул. Володимирська, 24).

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати заявку з темою виступу та відомостями про автора (сан, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, Е-mail) (до 21 грудня 2019 р.) на адресу:

Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129).

Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)

Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)

Видання матеріалів конференції передбачається в окремому збірнику (матеріали надсилати на одну з вище зазначених адрес до 31 березня 2020 р.).

Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.

 

Вимоги до оформлення статей

 1. Текст статті повинен мати такі елементи:

1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

3) Формулювання мети статті (постановка завдання).

4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 1. Форматування тексту статті:

- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;

- шрифт Times New Roman, 14 pt;

- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;

- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;

- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);

- через рядок НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;

- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);

- через рядок – текст статті;

- через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;

Зразок:

на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.

на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.

- покликання на літературу – автоматичні посторінкові;

- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);

- у наступному рядку по центруНАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);

- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

 1. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.

 

Оргкомітет

Журнал "Місто: історія, культура, суспільство" запрошує дослідників, чиїми науковими інтересами є урбанізаційні процеси періоду 500-1500 років до участі у новому номері журналу. Цей спеціальний випуск не обмежується географічно Європою, а має в основі методологічний підхід глобальної історії.

Запрошеним редактором випуску буде асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, к.і.н. Олександр Охріменко.

 

Теми, які пропонуються до висвітлення:

- «традиційні» дослідження політичного, економічного, соціального та культурного розвитку міст (системи самоврядування, запровадження банків й кредитної системи, міські прошарки населення, романська чи готична архітектура, собори й інші елементи простору міст, літературні й уявні міста)

- міста як центри комунікацій, інновацій, соціальних та культурних змін;

- міста середньовіччя як особливі «емоційні об'єднання»;

- міське повсякдення, особливості харчування, одягу чи міської праці й відпочинку;

- особливості зростання індивіда у містах, міське дитинство та старість, вплив міста індивідуальність;

- міське життя середньовіччя в уявленнях дослідників та творчості художників, письменників Нового та Новітнього часу;

- сучасні технології у моделюванні середньовічних міст, реконструкції окремих будівель чи міської забудови;

- культурна спадщина в сучасних мегаполісах, особливості збереження та функціонування;

- середньовічна спадщина у формуванні ідеологій, пам'яті та ідентичності,

хоча не виключаються й інші напрями.

Кінцевий термін подачі - 15 лютого 2020 року.

Увага! Всі отримані статті проходять подвійне анонімне зовнішнє рецензування. Критеріями відбору статей для публікації є наукова якість, відповідність тематичному напрямку журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів

Контакти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

30 листопада у знаменитому Червоному корпусі і околицях за участі провідних публічних інтелектуалів у сфері історії України та всесвітньої історії відбудеться історичний фестиваль Legio Historica. Десятки подій: лекції, воркшопи, майстер-класи; виступи реконструкторів; презентації найгучніших книжкових новинок України; битва історичних партнерів; екскурсії; марафон історичного кіно; книжковий ярмарок за участі провідних українських видавництв. Говоритимемо про актуальні питання української і всесвітньої історії, розвінуватимемо міфи, випробовуватимемо на міцність гіпотези, будемо насолоджуватись сучасними публічноісторичними проектами

Заходи від Катедри історії стародавнього світу та середніх віків

12:00 - Олег Магдич, Вікторія Антоненко По два боки публічної історії. Шевченко як реципієнт та творець  ( Музей історії університету)

14:45 - презентація проекту катедри - фестиваль "Античний поліс" (351 ауд.)

15:00 - Олександр Охріменко, воркшоп Середньовічний рукопис: історія, теорія та практика (340 ауд.)

Детальна програма фестивалю

Facebook-подія

 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Handcrafted by MYSKO.agency with love and caffeine