Історія кафедри

Л.П. Урманова
А.Ф Кізченко
М.О. Рудь
О.П. Крижанов­ський
І.І. Робенко
З.І. Мухіна
В.О. Маркіна
В.С. Шиловцева
Т.П. Брянцева
 • Л.П. Урманова
 • А.Ф Кізченко
 • М.О. Рудь
 • О.П. Крижанов­ський
 • І.І. Робенко
 • З.І. Мухіна
 • В.О. Маркіна
 • В.С. Шиловцева
 • Т.П. Брянцева
На фото зліва направо починаючи зверху: Л.П. Урманова, А.Ф Кізченко, М.О. Рудь, О.П. Крижановський, І.І. Робенко, З.І. Мухіна, В.О. Маркіна, В.С. Шиловцева, Т.П. Брянцева
Антикознавство та медієвістика справедливо вважаються елітними галузями історичної науки, адже потребують від дослідників знання класичних мов. Їх становлення в наукововикладацькому процесі в Київському університеті відбулося ще в другій половині XIX - на початку XX ст. Зокрема, розробляли окремі проблеми античної історії та перекладали російською мовою наукові доробки своїх зарубіжних колегантикознавців такі видатні науковці, як М.П. Драгоманов, В.І. Модестов, В.І. Цвєтаєв, Ф.Г. Міщенко, П.І. Аландський, Ю.А. Кулаковський. Тоді ж займалися медієвістикою В.О. Більбасов, Ф.Я. Фортинський, ТД Флоринський, М.В. Владимирський-Буданов, А.М. Ясинський, І.В. Лучицький, О.О. Котляревський, В.К. Піскорський, М.М. Любович, М.М. Бубнов. Науково-викладацька діяльність цих вчених і педагогів вищої школи проходила на кафедрі всесвітньої історії, від якої відпаросткувалися у першій чверті XX ст. кафедри історії стародавнього світу та історії середніх віків.
Нинішня кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, як структурна одиниця історичного факультету, з'явилася в 1956 р. шляхом злиття кафедр історії стародавнього світу та історії середніх віків (ними керували напередодні утворення кафедри відповідно вчений-економіст Б.Є. Радзиковський та історик-славіст М.В. Бречкевич). Першим завідувачем кафедри стала Л.С. Чиколіні. Вона закінчила у 1940 р. аспірантуру по кафедрі історії середніх віків Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 1946 р. захистила кандидатську дисертацію "Соціально-політичні погляди Томмазо Кампанелли", 1978 р. - докторську дисертацію "Ідеї спільності й соціальної рівності в Італії XVI - початку XVII ст."
Після Л.С. Чиколіні кафедрою завідували: В.О. Маркіна (1980-1984 рр.), яка у 1945 р. закінчила аспірантуру по кафедрі історії середніх віків Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, 1947 р. захистила кандидатську дисертацію "Французьке село в Шампані напередодні 1789 р.", 1962 р. - докторську дисертацію "Магнатський маєток Правобережної України другої половини XVIII століття"; А.Ф Кізченко (1984-1989 рр.), який 1957 р. захистив кандидатську дисертацію "Радянськочехословацькі відносини в період загрози фашизму й гітлерівської агресії (1933-1937 рр.)", а 1972 р. - докторську дисертацію «Зовнішня політика Чехословаччини напередодні Другої світової війни (травень 1935 р. - березень 1939 р.)».
З 1989 р. по 2010 кафедрою завідував О.П. Крижановський, який 1971 р. захистив кандидатську дисертацію "Інвентарна реформа 1847-1848 років у Волинській губернії", а 1992 р. докторську дисертацію "Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України у XVIII - першій половині XIX ст". Крім Л.С. Чиколіні, В.О. Маркіної та А.Ф. Кізченка, першими викладачами кафедри були З.І. Мухіна (у 1963 р., по завершенні навчання в аспірантурі, захистила кандидатську дисертацію "Становище селянських мас у Польщі в XVI ст."), Т.П. Брянцева (по закінченні аспірантури захистила кандидатську дисертацію "Соціально-економічний розвиток польських міст у XIV - першій половині XV ст."), М.Д. Мелащенко, В.Я. Мірошниченко. У першій половині 1960-х рр. на кафедрі працював Ю.І. Мережинський. 1970 р., після закінчення аспірантури, викладачем кафедри став її випускник О.П. Крижановський. 1971 р. прийшов працювати на кафедру В.І. Наулко (наприкінці 1980-х рр. у зв'язку зі структурною реорганізацією факультету перевівся на іншу кафедру).
У середині 1970-х років на кафедру перевелася з Харківського державного університету В.С. Шиловцева (у 1970 р. захистила кандидатську дисертацію "Проблема кризи та падіння Римської республіки в російській історіографії доби розкладу феодально-кріпосницьких відносин і розвитку капіталізму (друга половина ХVІІІ-ХІХ ст.)". У 1984 р. на кафедру прийшов її випускник М.О. Рудь (наступного року він захистив кандидатську дисертацію "Генезис і соціально-економічний розвиток міст полабсько-прибалтійських слов'ян у ХXIIст.)". У другій половині 1980-1990-х років викладачем кафедри працювала Л.П. Урманова. На початку 1990-х рр., у зв'язку зі смертю професорів В.О. Маркіної й А.Ф. Кізченка та виходом на пенсію провідних доцентів Т.П. Брянцевої, З.І. Мухіної й В.С. Шиловцевої, кафедра потрапила у вкрай скрутне становище. Упродовж кількох років на ній відбулася зміна поколінь. У 1991 р. викладачем кафедри став її випускник В.А Рубель (1993 р. захистив кандидатську дисертацію "Політико-історичні концепції середньовічної Японії XIII - першої половини XIV ст.", 1999 р. - докторську дисертацію "Походження військово-самурайської державності у традиційній Японії (середина І тис. до н.е. - XIV ст.)", з 1992 р. на кафедрі працює Ю.Г. Грачов (1987 р. захистив кандидатську дисертацію "Розвиток загальноосвітньої школи в Україні у 1975-1985 рр.").
У 1993 р. на кафедру перевівся з Полтавського державного педінституту її випускник В.В. Ставнюк (1988 р., після закінчення аспірантури по кафедрі історії стародавнього світу Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, захистив кандидатську дисертацію "Суспільно-політична діяльність Фемістокла"), а 2006 докторську дисертацію «Становлення та еволюція Афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла)». З кінця 1990-х рр. викладачами кафедри працюють її випускники Ю.О. Гоман (2002 р. захистив кандидатську дисертацію "Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців у ХІІІ-ХVІ ст.") та П.М. Котляров (2000 р. захистив кандидатську дисертацію "Світогляд і релігійно-політична діяльність Філіпа Мелангтона"). Чільне місце на кафедрі завжди відводилося науковій роботі. Викладацька багатопрофільність кафедри обумовила її наукову багатогранність. Все ж, склалося кілька основних напрямків в її науковому житті. Зокрема, у 1960-1980-х рр. наукові пріоритети надавалися актуальним проблемам аграрного розвитку Польщі та Правобережної України доби Середньовіччя та Нового часу і розвитку слов'янських середньовічних міст. Дослідженням аграрних питань займалися В.О. Маркіна, З.І. Мухіна, аспіранти Й. Нарзикулов (у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію "Англійський манор ХVІ-ХVІІ ст. у працях О.М. Савіна й сучасний стан проблеми"), Т.А. Балабушевич (у 1975 р. під науковим керівництвом В.О. Маркіної захистила кандидатську дисертацію "Магнатське господарство Руського воєводства Речі Посполитої наприкінці 30-х - на початку 70-х років XVIII ст."), В.В. Крижановська (у 1975 р. захистила кандидатську дисертацію "Вплив антифеодальної боротьби селянства на внутрішню політику Речі Посполитої наприкінці XVII - 60-х роках XVIII ст.", наукове керівництво здійснювала В.О. Маркіна).
У 1992 р. аспірантка Р.В. Майборода захистила кандидатську дисертацію "Аграрні відносини в Сяноцькій землі у XVIII ст." (під науковим керівництвом В.О. Маркіної та О.П. Крижановського). Над дослідженням історії слов'янських середньовічних міст працювали Т.П. Брянцева та її аспіранти М.О. Рудь, О.М. Карліна (у 1989 р. захистила кандидатську дисертацію "Соціальноекономічний розвиток міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст."), аспірантка В.О. Маркіної Н.Г. Подаляк (у 1976 р. захистила кандидатську дисертацію "Соціально-економічний розвиток ганзейського міста Ростока у другій половині XV - першій половині XVI ст."). У 1990-х рр. об'єктом наукового дослідження на кафедрі стала історія церкви на Правобережній Україні та в Галичині. Соціально-економічну та громадсько-політичну діяльність Церкви досліджували, зокрема, О.П. Крижановський, аспірантки Л.В. Пономаренко (1991 р. захистила кандидатську дисертацію "Крупне церковне землеволодіння в Галичині останньої третини XVIII ст." (наукове керівництво здійснювали В.О. Маркіна та О.П. Крижановський), Ю.В. Хитровська (2001 р. захистила кандидатську дисертацію "Громадсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці XVIII - у середині XIX ст. (у контексті церковної політики самодержавства)", під науковим керівництвом О.П. Крижановського). Упродовж останніх десяти років діапазон наукових тем по кафедрі розширився за рахунок історії стародавнього Сходу, античної та середньовічної історії. Так, під науковим керівництвом О.П. Крижановського у 2010 р. І.О. Кравченко захистив кандидатську дисертацію «Церква у суспільно-політичному житті Ісландії X - початку XIII ст.». Під науковим керівництвом В.А. Рубеля захистили кандидатські дисертації Ю.О. Гоман, аспірантка О.А. Бордиловська ("Суспільно-політичний устрій імперії Харшавардхани (606-646/7 роки)".
В.В. Ставнюк керував написанням кандидатської дисертації І.В. Турова "Ставлення мудреців Палестини до неєвреїв за мітрашами амореїв" (1998 р.); А.Л. Зелінського «Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих» (2004 р.); Г.М. Казакевича «Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (II ст. до н.е. - I ст. н.е.)» (2004 р.); О.П. Жданович «Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. III ст. - 325 р.)» (2006 р.); І.П. Євенко «Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки другої пол. ІІ-І ст. до н.е.» (2007 р.); В.М. Переща «Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина XVII – середина XV ст. до н. е.)» (2008 р.); Д.С. Пуховця «Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.)» (2010 р.); А.Л. Пількевича «Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р. н. е.)» (2010 р.). Під науковим керівництвом М.О. Рудя захистив кандидатську дисертацію В.Ю. Чеканов «Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX – початок XX ст.)» (2010 р.). Упродовж свого існування кафедра брала участь у розробці кількох комплексних наукових тем, зокрема "Історія соціальнополітичного розвитку слов'янських країн та україно-слов'янські зв'язки. ХІХ-ХХ ст." (спільно з кафедрою історії слов'ян, науковий керівник - професор В.І. Яровий), "Історіографія та джерела з проблем соціально-економічного розвитку, антифеодальної боротьби та суспільно-політичної думки європейських країн ХІІХVІІІ ст." (науковий керівник - професор АФ. Кізченко), "Антична та медієвістична спадщина в українській історичній науці та просвітництві XVIІ-XIX ст." (науковий керівник - професор О.П. Крижановський) та ін. Викладачі кафедри видали (одноосібно чи у співавторстві) дев'ять монографій та близько 300 наукових статей і тез. Сферою наукових зацікавлень членів кафедри є краєзнавча проблематика. Так, О.П. Крижановський написав (у співавторстві) для багатотомної "Історії міст і сіл України" історію двох сіл Черкаської області - Млієва та Старосілля, В.В. Ставнюк (у співавторстві) - історію села Круподеринці на Полтавщині. Члени кафедри брали участь у роботі багатьох наукових конференцій - міжнародних, союзних, республіканських, регіональних, рецензували докторські і кандидатські дисертації (лише впродовж останніх років на кафедрі пройшли наукову апробацію докторські дисертації С.М. Плохія, С.В. Сорочана, Н.Г. Подаляк, О.Б. Дьоміна, Н.М. Нікітенко та ін.), наукові монографії, збірники статей тощо.
Все ж, пріоритетним у роботі кафедри завжди був навчальновиховний процес. У 1950-1980-х рр. викладачі кафедри забезпечували викладання нормативних курсів і спецкурсів, зокрема "Історія первісного суспільства" (М.Д. Мелащенко), "Історія Стародавнього Сходу" (М.Д. Мелащенко, О.П. Крижановський), "Історія стародавньої Греції та Риму" (М.Д Мелащенко, З.І. Мухіна), "Історія середніх віків" (В.О. Маркіна, Т.П. Брянцева, З.І. Мухіна), "Історія Азії та Африки в середні віки" (АФ. Кізченко), "Історія південних і західних слов'ян" (Т.П. Брянцева, М.О. Рудь), "Етнографія" (Ю.І. Мережинський, В.І. Наулко), "Етнографія південних і західних слов'ян" (О.П. Крижановський).

У середині 1980-х рр. читання етнографії та історії первісного суспільства, а на початку 1990-х рр. й історії південних та західних слов'ян було передано на інші кафедри. Після перебудови на початку 1990-х рр. навчального процесу на факультеті, кафедра забезпечує читання для бакалаврів, спеціалістів і магістрів таких нормативних лекційних курсів: "Історія Стародавнього Сходу" (Ю.О. Гоман), "Історія стародавньої Греції та Риму" (В.В. Ставнюк, Ю.Г. Грачов), "Історія середніх віків" (М.О. Рудь), "Історія перехідного періоду від Середньовіччя до Нового часу" (П.М. Котляров), "Історія середньовічного Сходу" (В.А. Рубель), "Типологія та динаміка людських цивілізацій" (В.А. Рубель). Крім того, викладачі кафедри читають такі профорієнтовані дисципліни для студентів, які спеціалізуються з всесвітньої історії: "Доколумбова Америка: господарські, суспільні та політичні структури" (В.А. Рубель), "Етнодемографічна історія європейського Середньовіччя" (М.О. Рудь), "Османська імперія в системі міжнародних відносин" (Ю.О. Гоман).

Для студентів спеціалізації викладачі підготували низку спецкурсів. У 1950-1980-х рр., зокрема, студенти прослухали спецкурси "Основні проблеми історії Візантії" (Т.П. Брянцева), "Слов'янське середньовічне місто" (Т.П. Брянцева), "Політичні структури Західної Європи ХІУ-ХУІ ст." (Т.П. Брянцева), "Реформація в Європі: проблемні аспекти" (Т.П. Брянцева), "Історизм мистецтва епохи Відродження" (В.О. Маркіна), "Класова боротьба у стародавньому Ри-мі" (З.І. Мухіна), "Джерелознавство античної історії" (В.С. Шиловцева), "Християнство, церква, єресі у середньовічній Європі та Візантії" (Т.П. Брянцева,

О.П. Крижановський, В.С Шиловцева) та ін. У 1990-х рр. у зв'язку з перебудовою історичної науки в Україні та новими завданнями, що їх поставила кафедра перед фаховою підготовкою студентів спеціалізації, тематику спец-курсів було переглянуто в напрямку її виходу за вузькі рамки соціально-економічної проблематики. Нині студенти слуха-ють такі спецкурси: "Методика праці з давньогрецькомовними джерелами" (В.В. Ставнюк), "Суспільнополітична думка елліністичної доби" (В.В. Ставнюк), "Культура Стародавньої Греції та Риму" (Ю.Г. Грачов), "Культура західноєвропейського Середньовіччя" (М.О. Рудь), "Культура середньовічного Сходу" (ВА. Рубель), "Рицарство в середньовічній Європі" (Ю.Г. Грачов), "Історизм культури Відродження" (П.М. Котляров), "Реформація й Контрреформація в Західній Європі" (П.М. Котляров), "Основні проблеми стародавньої та середньовічної історії в сучасному джерелознавстві та історіографії" (М.О. Рудь). Крім того, для студентів спеціалізації читаються, чи читалися, спецкурси провідними викладачами інших кафедр і зарубіжними вченими, зокрема, професорами В.П. Рябцевим (кафедра історії Росії), В.І. Гусєвим (кафедра історії для гуманітарних факультетів), доцентами В.М. Мироненко (кафедра класичної філології), О.В. Олександровою (кафедра історії філософії), докторами філософії В. Остапчуком (США),

О. Савченком (Росія).

З метою інтенсифікації навчального процесу кафедра чільну увагу приділяє сучасній методиці викладання, зокрема удосконаленню самостійної роботи студентів, широкому використанню екранних засобів наглядності (виготовлено близько 3 тис. слайдів, придбано кілька десятків науково-документальних кінострічок) та комп'ютерної техніки. З допомогою спонсора - фірми "Украгросервіс" (директор - кандидат економічних наук В.А. Сердюк) - обладнується й комплектується кафедральна бібліотека. Допомогу в її комплектуванні надав також федеративний уряд Німеччини.

Налагоджено стажування викладачів кафедри у відомих закордонних і вітчизняних вузах і наукових закладах. Так, у 19601980-х рр. В.О. Маркіна та Л.С. Чиколіні стажувалися в Інституті всесвітньої історії АН СРСР (м. Москва), О.П. Крижановський перебував на ФПК при Московському та Ленінградському державних університетах, Т.П. Брянцева та З.І. Мухіна - на ФПК при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. У 1990-х рр. М.О. Рудь стажувався в Інституті історії АН Польщі та в Інституті історії Варшавського університету, В.В. Ставнюк - в Афінському університеті (Греція), Інституті історії України НАН України, В.А. Рубель - в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

Кафедра підтримує традиційні зв'язки з багатьма вітчизняними та зарубіжними вузами й науковими закладами, зокрема з Афінським університетом (Греція), який приймає на стажування також її аспірантів та студентів, Варшавським університетом і Інститутом історії Свєнтокшижської Академії ім. Яна Кохановського (Польща), в якому з лекцією виступав О.П. Крижановський, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Інститутом сходознавства РАН (м. Москва), Інститутом історії України НАН України, Інститутом сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Львівським, Харківським, Одеським державними університетами, Київським славістичним університетом, Міжнародним Соломоновим університетом тощо.

Кафедра завжди опікувалася шкільництвом в Україні. Скажімо, у першій половині 1980-х рр. О.П. Крижановський читав лекції з основних проблем стародавньої історії для вчителів-істориків м. Києва, Київської та Черкаської областей. У 1974 р.

О.П. Крижановський, З.І. Мухіна та М.Д. Мелащенко видали для середньої школи хрестоматію з історії стародавнього світу, а в 1998-2001 рр. двома виданнями вийшов підручник для 7 класу з історії середніх віків, співавтор якого - О.П. Крижановський. Наукове редагування іншого шкільного підручника з цієї дисципліни здійснив М.О. Рудь.

Упродовж останніх років кафедра плідно працює над написанням вузівських підручників і посібників зі стародавньої та середньовічної історії, публікації джерел, спираючись, при цьому, на свій попередній досвід у цій справі (у 1966 та 1987 рр. двома виданнями вийшов підручник з історії південних і західних слов'ян, співавтор – А.Ф. Кізченко). Зокрема, у 1996 р. О.П. Крижановський (за участю ВА. Рубеля) видав курс лекцій з історії Стародавнього Сходу, а на його основі в 2000 р. - вузівський підручник з цієї дисципліни (перевиданий 2002 р.). У 1997 р. В.А. Рубель видав курс лекцій з історії середньовічного Сходу, а в 2002 р. - відповідний вузівський підручник. 

В.В. Ставнюк видав у 1997, 2002 та 2009 рр. навчальні посібники з латинської мови, а В.А. Рубель у 2000 р. - тематичну хрестоматію з історії середньовічного Сходу (перевидана 2002 р.). Також В.А. Рубель опублікував у 2005-2010 рр. навчальні посібники: Історія цивілізацій Доколумбової Америки. – К., 2005; Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (XVIII– друга половина XIXст.). – К., 2007; Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX– друга третина XXст.). – К., 2010. В.В. Ставнюк переклав із давньогрецької працю Арістотеля "Нікомахова етика". О.П. Крижановський у 1980-х рр. очолював фахову комісію з історії Міністерства освіти та науки України. З 2010 р. кафедру очолює д.і.н., проф. Ставнюк В.В.

 

Випускники кафедри працюють вчителями загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, у музеях, громадських та державних установах, на дипломатичній роботі, навчаються в аспірантурі при Інституті історії України НАН України, Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України тощо. Понад два десятки випускників захистили кандидатські і докторські дисертації й працюють викладачами ВНЗ України.

 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Усі права захищені 2011-2023